facebook-pixel

Политика на поверителност

Декларация за съгласие с
Политиката на поверителност

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработвам Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информирам за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на моя уебсайт. С нея също така Ви информирам за сроковете и правните основания да събирам, обработвам, съхранявам, използвам, унищожавам и защитавам личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ми давате изричното си съгласие да върша това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете с мен?

Когато пишете чрез формуляра на моя уебсайт или ми пращате имейл, аз съхранявам данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговоря на Ваши последващи въпроси. Няма да споделям тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщам внимание, че с цел облекчаване на процеса по кореспонденция, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхранявам Вашия IP адрес, както и Вашите имена, имейл адрес.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработвам, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с мен по един от следните начини:

Данни за контакт: 0878 814546, Ирина Лазарова

Към началото